Οδηγίες για την υποχρεωτικότητα των POS από Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας των τερματικών στις επιχειρήσεις που έχουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι βρίσκονται στους πίνακες υποχρεωτικότητας, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο