Καταργείται από 01.01.2019 ο ΕΦΚ στο κρασί

Ψηφίστηκε ο Νόμος για την κατάργηση του ΕΦΚ. Με τον ίδιο Νόμο προβλέπεται και η εκ νέου αναστολή του φόρου υπεραξίας, η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών των νέων, η υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης των συζύγων.

Καταργείται από 01.01.2019 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο κρασί, μετά την ψήφιση στη Βουλή του νόμου «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Σήμερα ο ΕΦΚ στο κρασί ορίζεται στα 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

Στο άρθρο 92 του νόμου προβλέπεται και η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τον έλεγχο και την εποπτεία -για φορολογικούς λόγους- των μονάδων παραγωγής και εμφιάλωσης

Η κατάργηση έχει στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής οίνου και την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού.

Πηγή: www.oenet.gr