Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων ΜΜΕ

Ένα ακόμα σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο opengov.gr και θα παραμείνει μέχρι και τις 30 Ιουλίου για διαβούλευση.

 

Είναι το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά, με τίτλο «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης».

Σε αυτό υπάρχουν ρυθμίσεις με τις οποίες αποσαφηνίζεται το νόημα εννοιών και όρων, που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο νόμου, αλλά και διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του θεμελιώδους θεσμικού πλαισίου της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και της επικοινωνιακής διπλωματίας της χώρας μας όπως και η δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (ΣΕΕΠ).

Περιλαμβάνονται όμως και ρυθμίσεις για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, αλλά και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Στο τελευταίο τμήμα του νομοσχεδίου υπάρχουν διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και το μεταβατικό καθεστώς για την ομαλή περαιτέρω εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Το νομοσχέδιο για το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Ειδκότερα, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης», περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του θεμελιώδους θεσμικού πλαισίου της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και της επικοινωνιακής διπλωματίας στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για το στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, την αξιολόγηση και την αναθεώρησή του αποτελείται από: α) τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, δ) τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ε) τον υπουργό Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, στ) τον υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ζ) τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνι
ακή πολιτική υπουργό, ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι νόμιμοι αναπληρωτές των μελών του Σ.Ε.Ε.Π. είναι τουλάχιστον γενικοί γραμματείς υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής γραμματείας και ορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.

Στο Σ.Ε.Ε.Π. προεδρεύει ο πρωθυπουργός – και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργός. Το Σ.Ε.Ε.Π. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο για την έγκριση, αξιολόγηση ή αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο πρωθυπουργός. Τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται με απόφαση του πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Σ.Ε.Ε.Π. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται από τη γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. συμμετέχουν αμισθί, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με συμβουλευτικό ρόλο, δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι ορίζονται κατ’ έτος με κοινή απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

Επίσης, συστήνονται Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (εφ’ εξής Μητρώο), στο οποίο θα καταχωρούνται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, θα υπάγεται στη γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης θα έχουν τα εξής προνόμια:

α) Πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, υπό την επιφύλαξη του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Δύνανται δε, να κάνουν χρήση του φυλασσόμενου σε αυτά υλικού (αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό), εφόσον χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργό.

β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

http://www.press4u.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο