Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Θεσσαλονίκης: τι αλλάζει για πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους

Πρόσκληση για τακτοποίηση των οφειλών τους προς το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου 4483/2017, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017.

Ειδικότερα, προβλέπεται ρύθμιση και καταβολή των οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης.

Αυτό αφορά τους οφειλέτες που έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, ή οφειλές που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη του Νόμου αυτού, μετά από αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για την είσπραξή τους.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να ισχύσει ως εξής:

§  Αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους κατά 100%.

§  Αν οι οφειλές εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους κατά 80%.

§  Αν η εξόφληση των οφειλών γίνει σε 25 έως 48 δόσεις, μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους κατά 70%.

§  Αν η εξόφληση των οφειλών γίνει σε 49 έως 72 δόσεις, μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους κατά 60%.

§  Αν η εξόφληση των οφειλών γίνει σε 73 έως 100 δόσεις, μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους κατά 50%.

Επίσης, μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Ø  Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου

Ø  Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών

Ø  Δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Η χρονική διάρκεια του νόμου είναι 4 μήνες και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30-11-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο 2ο όροφο στο Τμήμα Ταμείου (γραφείο 223).

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2313317561

2313317562

2313317564

2313317566

2313317568

2313317569

2313317571

2313317572

2313317586

2313317621

2313317627

Αφήστε ένα Σχόλιο