ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΥΣ Ενημέρωση για καταβολή μισθωμάτων σε ΟΤΑ και «φυσικά πρόσωπα»

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΥΣ

Ανάλογα με το ποιος εισπράττει καθορίζεται η φορολογική αντιμετώπιση των μισθωμάτων των περιπτέρων

Της Ελένη Τσιανάκα

Οικονομολόγος –

«Ορθολογισμός Α.Ε.- Οικονομικές, λογιστικές & Αναπτυξιακές εφαρμογές» 

Msc in Accounting and Auditing

 

Το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί σύγχυση στην καταβολή των μισθωμάτων των περιπτέρων. Η επιλογή του Υπουργείου Οικονομικών να καθορίζει την φορολογικό τρόπο αντιμετώπισης των μισθωμάτων ανάλογα με το ποιος τα εισπράττει προκάλεσε σύγχυση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πραγματικότητα έχουμε δύο περιπτώσεις. 

 

•Στην πρώτη που είναι και η συνηθέστερη, το μίσθωμα εισπράττεται  από τον αρχικό δικαιούχο της άδειας λειτουργίας του περιπτέρου. Στην σχετική Υπουργική Απόφαση της 15/10/2015 (ΠΟΛ 1229/15-10-21015) ορίζεται ότι το η μίσθωση του περιπτέρου αποτελεί  παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας του περιπτέρου και για αυτό, το  συγκεκριμένο εισόδημα, για τον αρχικό δικαιούχο της άδειας περιπτέρου είναι εισόδημα από «παραχώρηση δικαιώματος». Συνεπώς αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να γνωρίζει: α) με βάση το άρθρο 40 του Ν 4172/13 φορολογείται με συντελεστή 20% β) με βάση το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 ο καταβάλλων το αντίτιμο των δικαιωμάτων παρακρατεί και αποδίδει στην φορολογική διοίκηση ποσοστό 20% της αμοιβής και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που εισπράττει τα δικαιώματα από την παραχώρηση της λειτουργίας του περιπτέρου. (Για όλα τα παραπάνω οι δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί αναλυτικά). 

 

•Στη δεύτερη  περίπτωση, που είναι και η σπανιότερη, τονίζουμε πως υπάρχει διαφορά από την πρώτη και που αφορά στο «δικαιούχο είσπραξης» των δικαιωμάτων λειτουργίας του περιπτέρου . Αναφερόμαστε στην περίπτωση που δικαιούχος είσπραξης  είναι ο δήμος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει και δεν υπάρχει διάδοχος. Σε αυτήν την περίπτωση συνεχίζει η μίσθωση έως τον λήξη της και ο δήμος εισέρχεται «ως δικαιούχος είσπραξης» των μισθωμάτων . Το Υπουργείο Οικονομικών στην  εγκύκλιο του στις 12/11/2015 (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1147493 ΕΞ 2015/12.11.2015 ) ορίζει ότι το συγκεκριμένο εισόδημα για τους ΟΤΑ αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία και ως τέτοιο φορολογείται. Πρακτικά αυτό σημαίνει δύο βασικά πράγματα: 

 

α) Ο δήμος συμπεριλαμβάνει στην φορολογική του δήλωση το εν λόγω εισόδημα και καταβάλει το αναλογούν φόρο με την εκκαθάριση αυτής 

 

β) ο καταβάλλων το μίσθωμα δεν υποχρεούται σε παρακράτηση κανενός ποσού γιατί το αντίτιμο δεν χαρακτηρίζεται ως αμοιβή για παραχώρηση δικαιωμάτων.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των μισθωμάτων και του αρχικού τέλους που επιβάλλουν οι ΟΤΑ κατά την έκδοση της άδειας και εγκατάστασης του περιπτέρου .