Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας

Με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών εντός του προηγούμενου μήνα, ορίζονται οι κανονισμοί και η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας βιομηχανοποιημένου καπνού για τη χώρα μας.

Ειδικότερα, στην παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας

β) ο εθνικός εκδότης αναγνωριστικών κωδικών και οι αρμοδιότητές του

γ) τα τέλη έκδοσης και αποστολής των Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ΜΑΚ)

δ) ο εθνικός διαχειριστής του συστήματος ιχνηλασιμότητας

ε) οι περιπτώσεις και η διαδικασία απενεργοποίησης των αναγνωριστικών κωδικών

στ) οι έλεγχοι

Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας ορίζονται οι τελωνειακές αρχές της χώρας μας και πιο συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε). Εθνικός εκδότης των αναγνωριστικών κωδικών ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καθώς εκείνη είναι αρμόδια για την έκδοση των κωδικών που όλοι μας υποχρεούμαστε να βγάλουμε για να προμηθευόμαστε τα καινούργια τσιγάρα. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει με την εγγραφή σας, την πλατφόρμα ή τους κωδικούς σας, θα απευθύνεστε στην ΓΓΠΣ, στην ειδική Φόρμα Υποβολής Ερωτημάτων (Φόρμα Επικοινωνίας), προκειμένου να επιλυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ακόμη, στην απόφαση αναγράφεται πως τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα για να λάβουν τους Μοναδικούς Κωδικούς, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που παραθέτουν (λ.χ. ακριβής διεύθυνση σημείου, ταχυδρομικός κώδικας).

Φυσικά σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του σημείου, ή καταδίκης του οικονομικού φορέα βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με τη λαθρεμπορία απενεργοποιούνται οι αναγνωριστικοί κωδικοί.

Τέλος, έλεγχοι μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας από τις αρμόδιες αρχές.