Έφοδοι της Εφορίας ακόμα και σε κατοικίες -Πότε και πώς θα γίνονται

Ελέγχους στις κατοικίες φορολογουμένων, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού θα μπορούν να πραγματοποιούν οι ελεγκτές της εφορίας, όπως επισημαίνεται σε Εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία κοινοποιούνται οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το νόμο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Η δυνατότητα των ελεγκτών να εισέρχονται στις κατοικίες των φορολογουμένων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, καθιερώθηκε με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, από το 2013.

Ωστόσο, σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 4410/2016 (Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού), οι οποίες κοινοποιήθηκαν με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ορίζεται πλέον ότι απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 11α της εγκυκλίου: «προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα για την πραγματοποίηση του ελέγχου, απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού»

Μεταξύ άλλων υπάρχουν και οι ακόλουθες αλλαγές:

-Στις περιπτώσεις που η Εφορία πραγματοποιεί ελέγχους από το γραφείο, εκτός από τα στοιχεία που ήδη κατέχει (πχ οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία του φορολογουμένου, έγγραφα ή πληροφορίες από τρίτους), αξιοποιεί και τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

-Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η Εφορία έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά, στον υπάλληλο που ορίζει η Εφορία. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εφορία.

-Η Εφορία μπορεί να πραγματοποιεί επανέλεγχο στις περιπτώσεις που προκύπτουν νέα στοιχεία, που δε θα μπορούσαν να είναι γνωστά στη φορολογική διοίκηση κατά τον αρχικό έλεγχο και από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί μετά τον αρχικό έλεγχο.

-Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις, για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε χρόνια, την έκδοσή του σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή σε διαφορετικό ελεγκτικό γραφείο. Αυτό ισχύει για τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η εγκύκλιος

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αφήστε ένα Σχόλιο