Έρχεται παράταση στις μισθώσεις περιπτέρων-Αναμένεται σχετική ερμηνευτική Εγκύκλιος

Ευχάριστα νέα για τους ενοικιαστές περιπτέρων, καθώς σύμφωνα με το νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107), υπάρχει δυνατότητα παράτασης στις μισθώσεις περιπτέρων, ακόμα και όταν ο δικαιούχος έχει αποβιώσει. Ωστόσο, το πώς θα εφαρμοστεί δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, καθώς αναμένεται Ερμηνευτική Εγκύκλιος.

Οι εν λόγω διατάξεις:

Άρθρο 56

Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων

1. Μισθώσεις αδειών περιπτέρων και κυλικείων που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) με χρονική διάρκεια μικρότερη των δέκα (10) ετών, οι οποίες δεν έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας της μισθωτικής σχέσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου υφιστάμενης κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012 (Α΄222) διοικητικής άδειας και κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, η μίσθωση παρατείνεται αυτοδικαίως πέραν του χρόνου λήξης της για μία μόνο φορά έως την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης ή την κατάργηση της θέσης και για χρονικό διάστημα που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Παράταση χωρεί και για μισθώσεις που έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:

Τα συμβόλαια που είχαν γίνει πριν από το νόμο του 2015 και ήταν επταετή (ίσχυαν δηλαδή για επτά χρόνια), με βάση το γράμμα του νέου νόμου γίνονται αυτόματα δεκαετή, ισχύουν δηλαδή για δέκα χρόνια. Όπως επεσήμανε νομικός σύμβουλος, δε χρειάζεται κάποια γνωστοποίηση από και προς το Δήμο, στον οποίο βρίσκεται το περίπτερο.

  • Για παράδειγμα, ένα επταετές συμβόλαιο που έγινε το 2012 και λήγει το 2019, με βάση το νέο νομικό πλαίσιο γίνεται αυτόματα δεκαετές, παρατείνεται δηλαδή έως το 2022.

Όσον αφορά το θέμα των επταετών συμβολαίων που είχαν γίνει πριν το 2015 με περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, μπορεί να δοθεί παράταση για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να ξεπερνάει τα δύο χρόνια, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή στο Δήμο. Το διάστημα παράτασης είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου.

  • Για παράδειγμα, ένα επταετές συμβόλαιο που έγινε το 2012 και λήγει το 2019, και στο μεταξύ ο δικαιούχος απεβίωσε, τότε με βάση το νέο νόμο, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει παράταση του χρόνου μίσθωσης έως δύο χρόνια από το Δήμο, στον οποίο περιήλθε το περίπτερο. Είναι απαραίτητο να καταθέσει αίτημα στο Δήμο, όπου ανήκει.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε νομικός σύμβουλος, αλλά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ακόμα δεν είναι γνωστό πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη ο Νόμος αυτός, καθώς αναμένεται ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του.

Αφήστε ένα Σχόλιο